ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ С „ ОРИЕНТ 99 БГ” ООД за сезон 2017г.

Вашата оценка
ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ С „ ОРИЕНТ 99 БГ” ООД за сезон 2017г.
ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ С „ ОРИЕНТ 99 БГ” ООД за сезон 2017.

СЪОБЩЕНИЕ
От „ ОРИЕНТ 99 БГ” ООД

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
Във връзка със задължителни указания на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, получени от нашето дружество на 01.02.2017 г. относно прилагане на разпоредбите на ЗЗП в частта му Неравноправни клаузи в общи условия на „Ориент 99 БГ“ ООД за организирани туристически пътувания и тяхната продажба на крайни клиенти-туристи Ви уведомяваме, че всички подписани общи условия преди тази дата и след нея за сезон 2017 има заличени точки и променени условия посочени по долу и крайния потребител не трябва да ги има в предвид, тъй като при противоречие на някои от текстовете на Общите условия с разпоредби на Закона за туризма, следва да се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, в който смисъл:

  • II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ЗАСТРАХОВАНЕ И ВИЗОВИ УСЛУГИ -
точка 2.6 отменено условие от Туроператора
точка 2.11 отменено условие от Туроператора
точка 2.12 отменено условие от Туроператора

  • III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
3.4 Потребителя има право в срок от 48 часа след като е внесъл депозит за резервация по ранно записване и всякакъв друг вид резервация да се откаже без да дължи неустойка и да му бъде възстановен пълния размер на внесената сума. В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване без уважителна причина след упоменатия срок от 48 часа, Туристът резервирал и внесъл депозит за ранно записване дължи неустойка съгласно условията за анулация на ТП.
3.9 В случай на не заплащане в определените срокове по договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира извършената резервация, включително като развали договора без да носи отговорност, със съответните последици и за ПОТРЕБИТЕЛЯ загуба на внесения депозит. Потребителят има право да получи обезщетение на стойност, равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от ТУРОПЕРАТОРА и по вина на последния.

  • V. АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ И НЕУСТОЙКИ
5.2 отменено условие от Туроператора

  • РАЗДЕЛ VI точка 6 ал.6, се прилага така: 6.6 За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България

  • РАЗДЕЛ VI точка 6 ал.1, да се прилага така: В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор за ТП, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми и запознае ТУРОПЕРАТОРЪТ или неговия представител на място с възникналия проблем за да може незабавно да бъде отстранен. Оплаквания, незаявени на място в хотела или пред представител на туроператора, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат. Всякакви услуги извън пакетите и услугите на Туроператора, които са закупени и платени на място от други контрагенти за такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

  • РАЗДЕЛ VI точка 6 ал.2 , да се прилага така: Рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено или устно в офиса на Туроператора/Турагента в 14-дневен срок от момента на завършването на ТП. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице или упълномощено с нотариално пълномощно от него, вкл. при договор в полза на трето лице. ТУРОПЕРАТОРЪТ разглежда получената рекламация в месечен срок.Защо Orient 99?
21 години
професионализъм
и доказан опит
ГОЛЯМО
разнообразие от
качествени хотели
и услуги
10 любими
топ дестинации
Атрактивни
цени без конкуренция