УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

Вашата оценка 5 от 3 гласа
УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ НА ТА „ОРИЕНТ 99“ ООД
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

I.ЗАПИСВАНЕ
Чл. 1. 1 ПОТРЕБИТЕЛЯ може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, включително по интернет или по телефона, както и при оторизиран лицензиран турагент на ТУРОПЕРАТОРЪТ. Когато резервацията е направена при турагент, всички въпроси свързани с пътуването се уреждат само чрез него.
1.2 Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване / резервационна бланка/ и
внасяне на депозит в размер на 30% на човек за дължимата сума. Останалата сума в размер на 70% се заплаща минимум 14 /четиринадесет/
работни дни преди датата на отпътуване, с изключение на програмите по ранни записвания където плащанията се определят от всеки хотел.
Информацията, предоставяна в офисите на ТУРОПЕРАТОРЪТ е актуална и валидна, а не тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници(интернет, рекламни брошури, и т.н.).
1. 3 Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва „ОРИЕНТ 99“ БГ ООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от ТУРОПЕРАТОРЪТ на направената резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок.
1.3.1 При извършени по банков път или с кредитна карта предплащания/плащания ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в двудневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на Туриста. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатения аванс.
1.4 В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯ да посети офиса на ТУРОПЕРАТОРЪТ, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.86 от ЗТ. При записване в последния момент тя се предоставя при сключване на договора.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ЗАСТРАХОВАНЕ И ВИЗОВИ УСЛУГИ
Туроператорът се задължава:
Чл 2.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2. Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ ”Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната
/включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/. Всеки турист има право да доплати за по голямо покритие на мед. застраховка,
ако предоставената му застраховка със съответния лимит не му е достатъчна.
2.3. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу съответното заплащане, Туроператора може да го застрахова от други рискове по време на пътуването,
да му предложи застраховка отмяна на пътуването срещу допълнително заплащане.
2.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за багажа на ПОТРЕБИТЕЛЯ който е регистриран или чекиран в деня на пътуване в съответното превозно средство, не отговаря за багажа на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който не е регистриран или чекиран в деня на пътуване в съответното превозно средство нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които ПОТРЕБИТЕЛЯ е могъл, но не се е възползвал да заплати допълнително. ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност при откраднати, загубени вещи, документи или пари на потребителя по време на престоя в обекта за настаняване или по време на път.
2.4.1 Потребители навършили 65 годишна възраст и над 75 години се застраховат задължително със завишена застрахователна премия.
В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.
2.4.2 Потребителите навършили 80 години, следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане в лицензирано застрахователно дружество.
2.5 По Чл. 93. от ЗТ Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на: 1. поведението на потребителя; 2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; 3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения (4) В случаите т.2 и3 туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребителя
2.6 отменено условие от Туроператора
2.7 ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа нa пристигане.
2.8 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя транспортната фирма, осъществяваща пътуването, с оглед броя на записаните туристи по определена програма, без да променя цената, вида и категориятатранспортното средство.
2.9 При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.
2.10 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.
2.11 отменено условие от Туроператора
2.11.1 - ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не прекалкулирва вече сключен договор с Потребителя в случай на всякакъв вид промоции, намаления по дадена оферта предоставена от контрагентите на по късен етап. Промоциите и всякакъв вид намаления са валидни само за нови резервации от деня на промоцията.
2.12 отменено условие от Туроператора
2.13 Поведение: Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на водача на групата. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма.
2.14 ТУРОПЕРАТОРЪТ „ОРИЕНТ 99“ БГ ООД е застрахован по смисъла на чл. 97 от Закона за Туризма. с "Застрахователно дружество АЛИАЦ България" гр. София 1504, бул. Княз Дондуков №59 с полица № 131601630070000023.
2.15 ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава:
2.15.1 При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/,
оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, като този срок е минимум 6 месеца валидност. В случай, че това не е изпълнено и поради изтекъл срок на документа, ПОТРЕБИТЕЛЯ не е допуснат да премине границите на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване и той губи 100% от сумата.
2.15.2 Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, ПОТРЕБИТЕЛЯ не е допуснат да премине границите на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.
2.15.3 Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
2.15.4 Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и ТУРОПЕРТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
2.15.5 При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети. Ако бъде задържан от контролни органи Потребителя носи сам отговорност за себе си и Туроператора не е длъжен с нищо към него.
2.15.6 ПОТРЕБИТЕЛЯ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
2.15.7 ПОТРЕБИТЕЛЯ сам да уреди завръщането си в случай, че по независещи причини от ТУРОПЕРТОРЪТ бъде върнат от граничен пункт и прекрати пътуването си, няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми.
2.16 Потребителят има право: В срок до 20 работни дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което
отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРЪТ за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
2.17 Условия за издаване на визи - За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предостави необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, самолетни билети и медицинска застраховка/. По искане на Потребителя ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготви и внасе документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.3.1 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРЪТ и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена в лева и в чужда валута).
3.2 Ранните записвания са валидни при резервация и съответното процентно плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел, ако пълният процент не бъде заплатен до определената дата резервацията се таксува на следваща по висока тарифа.
3.3 Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се таксуват и заплащат по стандартни цени към момента на промяната.
3.3.1 За всяка една промяна (хотел, име на турист, дата, вид помещение) по договора след сключването му, по вина на потребителя, се удържа такса в размер на 20 лева.
3.4 Потребителя има право в срок от 48 часа след като е внесъл депозит за резервация по ранно записване и всякакъв друг вид резервация да се откаже без да дължи неустойка и да му бъде възстановен пълния размер на внесената сума. В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване без уважителна причина след упоменатия срок от 48 часа, Туристът резервирал и внесъл депозит за ранно записване дължи неустойка съгласно условията за анулация на ТП.
3.5 Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването и /или при наличието на една от следните причини: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;
3.6 Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването и
(в случаите, в които туроператора плаща на чуждестранния си съконтрагент в USD). Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.
3.7 ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена и / или при значителна промяна на някоя от основните клаузи в договора в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.3, ал.5, ал. 6 от настоящите Общи условия и / или в двудневен срок, считано от настъпване на промяната, но не по- късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.
3.8 ТУРОПЕРАТОРЪТ установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.), както и при промяна на летищните такси.
3.9 В случай на незаплащане в определените срокове по договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира извършената резервация, включително като развали договора без да носи отговорност, със съответните последиции за ПОТРЕБИТЕЛЯ и той губи внесения депозит освен в случай, когато потребителя е уведомил писмено туроператора, че ще закъснее с плащането. Ако Туроператорът не спази условия по договора, Потребителя има право да получи обезщетение от 30% до 100% от внесената сума за неизпълнената конкретна услуга по ТП/ транспорт, хотелско настаняване, трансфер/.

IV. НАСТАНЯВАНЕ
Чл. 4. 1 Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане.
Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от туриста.
4.2 Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнит. заплащане.
4.3 Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря
или All Inclusive (всичко включено). При настаняването в хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки) храненията започват винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на съответния хотел, никога не започват от закуска! Започването на даден пакет при настаняване с обяд, той приключва със закуска последния ден. При започването с вечеря, приключва с обяд!
4.4 Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
4.5 При настаняване на трима души в стая с три легла в стандартна стая третият човек ползва отстъпка от цената и бива настанен на допълнително легло.
Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.
4.6 Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРЪТ.
4.6.1. PROMO или ECONOMY стаи в хотелите са стаи на по-ниска цена с оглед на по-малък размер, крайна стая, без тераса, приземен етаж, по-малка баня, по старо обзавеждане или някакъв друг проблем;
4.7. Точният час и място на отпътуване от България, номер на автобуса и съпровождащия водач от ТА „ОРИЕНТ 99” БГ се съобщават два дена преди тръгване в седмицата на самото пътуване!
4.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняване в превозното средство по реда на записването след настаняване на предплатени предни седалки. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ и други подобни.
4.9. Намаленията за деца са валидни само при настаняване с двама възрастни в стая и настаняването е на доп. легло.
4.10. Всички деца имат седалка в автобуса!

V. АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 5. 1 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да анулира потвърдена резервация по причини независищи от „Ориент 99“ БГ това трябва да бъде направено писмено и лично от лицето, подписало заявката за услуги. В случай на отказ от пътуване от страна на клиента по причини, които не са по вина на ТА “Ориент 99” БГ, анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършват при следните условия, в зависимост от предварително заявената дата на тръгване. ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
5.1.1 За резервации направени по тарифи РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 91 дни преди датата на тръгване 30% от внесеният депозит, след този период посочените неустойки в точка 5.1.3!
5.1.2 За автобусни програми по редовни цени:
 • до 61 дни преди датата на тръгване – такса резервация - 30 лева на възрастен, освен в случаите когато има издаден самолетен или друг билет.
Тогава важат условията на превозвача.
 • от 60 до 31 дни преди датата тръгване – 30% от общата сума на пътуването
 • от 30 до 15 дни преди датата на тръгване – 50% от сума от общата сума на пътуването
 • по-малко от 15 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на ТП
5.1.3 За Самолетни програми и автобусни почивки в Европа и Турция по тарифи РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:
 • до 91 дни преди датата на тръгване 30% от внесеният депозит освен когато има издаден самолетен билет. Тогава важат условията на превозвача.
 • от 90 до 61 дни преди датата на тръгване - 40% от общата сума на пътуването
 • от 60 до 31 дни преди датата тръгване – 50% от общата сума на пътуването
 • от 30 дни до 21 дни преди датата на тръгване – 70% от общата сума на пътуването
 • от 20 дни преди датата на тръгване – 100% от общата сума на пътуването
5.1.4 За Самолетни програми и автобусни почивки по ранни записвания извън Европа:
 • до 91 дни преди датата на тръгване – такса резервация 30 лева на възрастен, освен в случаите когато има издаден самолетен билет. Тогава важат условията на превозвача.
 • от 90 до 60 дни преди датата на тръгване -30% от общата сума на пътуването
 • от 60 до 46 дни преди датата тръгване – 70% от общата сума на пътуването
 • от 45 дни преди датата на тръгване – 100% от общата сума на пътуването
5.1.5 За Новогодишни пътувания:
 • до 91 дни преди датата на тръгване - такса резервация - 30 лева на възрастен, освен в случаите когато има издаден самолетен билет.
Тогава важат условията на превозвача.
 • от 90 до 60 дни преди датата на тръгване- 30 % от общата сума на пътуването
 • от 59 до 31 дни преди датата на тръгване -50 % от общата сума на пътуването
 • от 01.12.2014 – 100% от общата сумата на пътуването
5.2 отменено условие от Туроператора
5.3 В случай нарушение на законодателството, в която и да е страна от програмата, включително РБългария, от ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло, от и за сметка на съответното лице нарушител. Когато с решение на властите или отговорни лица, на ПОТРЕБИТЕЛЯ е отказана възможността да напусне или влезе, в страна от програмата, включително РБългария, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
5.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути, на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист.
5.5 Освобождаване от отговорност при непреодолима сила - форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРЪТ обстоятелства по време на пътуване се считат: влошени метеорологични условия; усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове или затворени гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници. Масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения се смятат за пречка само тогава, когато възпрепястват и не позволяват извършването на дадено туристическо пътуване по маршрута си. Природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникнала ситуация, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това.
5.6 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ на първоначалните условия на пътуването (маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) в границата от 30 дни преди датата на заминаване.
5.7 Сумата, изплащана от ТУРОПЕРАТОРЪТ в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава стойността на ТП.

VI. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 6.1 В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор за ТП, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми и запознае ТУРОПЕРАТОРЪТ или неговия представител на място с възникналия проблем за да може незабавно да бъде остранен. Оплаквания, незаявени на място в хотела или пред представител на туроператора, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат. Всякакви услуги извън пакетите и услугите на Туроператора, които са закупени и платени на място от други контрагенти за такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
6.2 Рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено или устно в офиса на Туроператора/Турагента в 14-дневен срок от момента на завършването на ТП. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице или упълномощено с нотариално пълномощно от него, вкл. при договор в полза на трето лице. ТУРОПЕРАТОРЪТ разглежда получената рекламация в месечен срок.
6.5 ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6.6 За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.ТА „ОРИЕНТ 99“ ООД
www.orient99.com
Защо Orient 99?
20 години
професионализъм
и доказан опит
ГОЛЯМО
разнообразие от
качествени хотели
и услуги
10 любими
топ дестинации
Атрактивни
цени без конкуренция