УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ - Orient 99

Вашата оценка
УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ - Orient 99
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ
на ТА „ОРИЕНТ 99“ БГ ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Договор за организирано пътуване

I. ЗАПИСВАНЕ
Чл. 1. 1. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, включително по интернет или по телефона, както и при оторизиран лицензиран турагент на ТУРОПЕРАТОРЪТ. Когато резервацията е направена при турагент, всички въпроси свързани с пътуването се уреждат само чрез него.
1.2. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване / резервационна бланка/ и внасяне на депозит в размер на 30% на човек за дължимата сума. Останалата сума в размер на 70% се заплаща минимум 20 /двадесет/ работни дни преди датата на отпътуване, с изключение на програмите по ранни записвания където плащанията се определят от всеки хотел. Информацията, предоставяна в офисите на ТУРОПЕРАТОРЪТ е актуална и валидна, а не тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници(интернет, рекламни брошури, и т.н.).
1.3. При направена резервация онлайн и при заплащане на депозита от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита, че договора за предоставяне на туристически пакет е сключен, както и че всички права и задължения по него и настоящите общи условия са възникнали.
1.4. Договорът за туристически пакет може да бъде сключен, както в писмена форма, така и по електронен път (чрез интернет платформата за резервации), като и двата варианта имат еднаква правна сила. При сключване на договор в електронна форма ПОТРЕБИТЕЛЯТ поставя маркер в поле "Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване", както и че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е „Запознат/а съм с информацията по чл. 82 ЗТ“ и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.
1.5. При сключването на договор за туристически пакет или след неговото сключване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на траен носител (вкл. дигитален и по електронен път на имейл). Когато договорът за туристически пакет се сключва в присъствието на страните по договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на екземпляр от договора на хартиен носител.
1.6. Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва „ОРИЕНТ 99“ БГ ООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от ТУРОПЕРАТОРЪТ на направената резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок.
1.6.2 При извършени по банков път или с кредитна карта предплащания/плащания ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в двудневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на Туриста. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатения аванс.
1.7. Преди ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде обвързан от договор за туристически пакет или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакет, туроператорът, а в случаите, когато туристическият пакет се продава чрез туристически агент – и туристическият агент, предоставятна ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно одобрено приложение № 1 от ПЗР на ЗТ когато евъзможно използването на хиперлинкове, или в останалите случаи – стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 2 от ПЗРна ЗТ.
1.8. Информацията по чл.82 ЗТ съставлява неразделна част от договора за туристически пакет и не може да се променя, освен ако страните не се споразумеят изрично за друго.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ЗАСТРАХОВАНЕ И ВИЗОВИ УСЛУГИ
Туроператорът се задължава:
Чл 2.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2. Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ ”Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната, когато
тя е включена в пакетната цена, по стандартните условия на Застрахователно акционерно дружествоБЪЛГАРИЯ, гр. София 1404, бул. „България № 83А, и да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. Застраховката може да не се сключи, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ представи пред ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. (чл. 72, ал.2 ЗТ).
Всеки турист има право да доплати за по голямо покритие на мед. застраховка, ако предоставената му застраховка със съответния лимит не му е достатъчна.
2.3. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу съответното заплащане, Туроператора може да го застрахова от други рискове по време на пътуването,
да му предложи застраховка отмяна на пътуването срещу допълнително заплащане.
2.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за багажа на ПОТРЕБИТЕЛЯ който е регистриран или чекиран в деня на пътуване в съответното превозно средство, не отговаря за багажа на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който не е регистриран или чекиран в деня на пътуване в съответното превозно средство нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които ПОТРЕБИТЕЛЯ е могъл, но не се е възползвал да заплати допълнително. ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност при откраднати, загубени вещи, документи или пари на потребителя по време на престоя в обекта за настаняване или по време на път.
2.4.1. Потребители навършили 65 годишна възраст и над 75 години се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.
2.4.2. Потребителите навършили 80 години, следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане в лицензирано застрахователно дружество.
2.5. По Чл. 93. от ЗТ Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения (вкл. услугите по туристическия пакет) по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на: 1. поведението на потребителя; 2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; 3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения (4) В случаите т.2 и 3 ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребителя
2.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа нa пристигане, както и да промени превозвача или авиокомпанията с други при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач или авиокомпания да изпълни задълженията си. Възможно е разместването на места с цел осигуряването на правата на майки с деца и хора с увреждания.
Също така ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, със същата или близка локация без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
2.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя транспортната фирма, осъществяваща пътуването, с оглед броя на записаните туристи по определена програма, без да променя цената, вида и категорията транспортното средство.
2.8. При дублиране на стаи от страна на хотела, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.
2.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.
2.10. - ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не прекалкулирва вече сключен договор с Потребителя в случай на всякакъв вид промоции, намаления по дадена оферта предоставена от контрагентите на по късен етап. Промоциите и всякакъв вид намаления са валидни само за нови резервации от деня на промоцията.
2.11. Поведение: Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на водача на групата. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма.
2.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ „ОРИЕНТ 99“ БГ ООД е застрахован по смисъла на чл. 97 от Закона за Туризма. с Застрахователно Дружество ЕВРОИНС, гр. София , бул. „Христофор Колумб № 43, с полица № 03700100001359.
2.13 ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава:
2.13.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/,
оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, като този срок е минимум 6 месеца валидност. В случай, че това не е изпълнено и поради изтекъл срок на документа, ПОТРЕБИТЕЛЯ не е допуснат да премине границите на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване и той губи 100% от сумата.
2.13.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).В случай, че това не е изпълнено и поради
неправилно попълнена декларация, ПОТРЕБИТЕЛЯ не е допуснат да премине границите на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.
2.13.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
2.13.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и ТУРОПЕРТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
2.13.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети. Ако бъде задържан от контролни органи Потребителя носи сам отговорност за себе си и ТУРОПЕРАТОРЪТ не е длъжен с нищо към него.
2.13.6. ПОТРЕБИТЕЛЯ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
2.13.7. ПОТРЕБИТЕЛЯ сам да уреди завръщането си в случай, че по независещи причини от ТУРОПЕРТОРЪТ бъде върнат от граничен пункт и прекрати пътуването си, няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми.
2.14. Потребителят има право: Не по-късно от 7 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРЪТ за заплащане на общата цена на пътуването, както и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването, както и всички допълнителни разходи преди приемането на прехвърлянето.
2.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно настоящата точка ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Това право ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да реализира, ако официалния удостоверителен орган на съответната държава декларира със съответния официален документ наличието на непреодолимите и извънредни обстоятелства.
2.16. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора при условията и съгласно чл. 89, ал. 7 и ал. 8.
2.17. Условия за издаване на визи - За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предостави необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, самолетни билети и медицинска застраховка/. По искане на Потребителя ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготви и внасе документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.3.1. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРЪТ и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена в лева и в чужда валута).
3.2. Ранните записвания са валидни при резервация и съответното процентно плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел, ако пълният процент не бъде заплатен до определената дата резервацията се таксува на следваща по висока тарифа.
3.3. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се таксуват и заплащат по стандартни цени към момента на промяната.
3.3.1 За всяка една промяна (хотел, име на турист, дата, вид помещение) по договора след сключването му, по вина на потребителя, се удържа такса в размер на 20 лева.
3.4. Потребителя има право в срок от 48 часа след като е внесъл депозит за резервация по ранно записване и всякакъв друг вид резервация да се откаже без да дължи неустойка и да му бъде възстановен пълния размер на внесената сума. В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване без уважителна причина след упоменатия срок от 48 часа, Туристът резервирал и внесъл депозит за ранно записване дължи неустойка съгласно условията за анулация на ТП.
3.5. Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването и /или при наличието на една от следните причини: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването и (в случаите, в които туроператора плаща на чуждестранния си съконтрагент в USD). Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.
3.6. Увеличението на цената, съгласно чл .3.5. и до 8% от цената на пакета става от страна на ТУРОПЕРАТОРЪТ. Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съгласно чл. 88, ал. 2 има право:
В срок не по-късно от 3 дни считано от датата на уведомлението за промяната в цената да приеме предложената промяна или да прекрати договора без да заплаща такса за прекратяване на същия. В случай, че използва правото си за прекратяване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме туристически пакет-заместител със същото или по –високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв. В случай на по-ниско качество, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на съответното намаление.
3.7. Съгласно чл. 88, ал. 4 ЗТ ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯТ за промяната на цената на пакета, както и всички последици от това. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изпрати уведомлението включително и на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес за кореспонденция и това връчване ще се счита за редовно и получено. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не възрази в 3-дневен срок , съответно не е уведомил ТУРОПЕРАТОРА кое от посочените свои права ползва, страните приемат, че същият е съгласен с извършената промяна, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати разликата на ТУРОПЕРАТОРА.
3.8. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно 3.6. и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
3.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена и / или при значителна промяна на някоя от основните клаузи в договора в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.3, ал.5, от настоящите Общи условия и / или в двудневен срок, считано от настъпване на промяната, но не по- късно от 20 дни от изпълнението на туристическия пакет.
3.10. В случай на не заплащане в определените срокове по договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира извършената резервация, включително като развали договора без да носи отговорност, със съответните последици за ПОТРЕБИТЕЛЯ загуба на внесения депозит. Потребителят има право да получи обезщетение на стойност, равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от ТУРОПЕРАТОРА и по вина на последния.
3.11. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от пътуването без санкция до три работни дни след записване и внасяне на депозит.

IV. НАСТАНЯВАНЕ
Чл. 4. 1. Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от туриста.
4.2. Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнит. заплащане.
4.3. Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive (всичко включено). При настаняването в хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки) храненията започват винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на съответния хотел, никога не започват от закуска! Започването на даден пакет при настаняване с обяд, той приключва със закуска последния ден. При започването с вечеря, приключва с обяд!
4.4. Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
4.5. При настаняване на трима души в стая с три легла в стандартна стая третият човек ползва отстъпка от цената и бива настанен на допълнително легло.
Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.
4.6. Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРЪТ.
4.6.1. PROMO или ECONOMY стаи в хотелите са стаи на по-ниска цена с оглед на по-малък размер, крайна стая, без тераса, приземен етаж, по-малка баня, по старо обзавеждане или някакъв друг проблем;
4.7. Точният час и място на отпътуване от България, номер на автобуса и съпровождащия водач от ТА „ОРИЕНТ 99” БГ се съобщават два дена преди тръгване в седмицата на самото пътуване!
4.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняване в превозното средство по реда на записването след настаняване на предплатени предни седалки. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ и други подобни.
4.9. Намаленията за деца са валидни само при настаняване с двама възрастни в стая и настаняването е на доп. легло.
4.10. Всички деца имат седалка в автобуса!

V. АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 5. 1. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от пътуването без санкция до три работни дни след записване и внасяне на депозит.
5. 2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да анулира потвърдена резервация по причини независищи от „Ориент 99“ БГ това трябва да бъде направено писмено и лично от лицето, подписало заявката за услуги.
5 .3. След изтичане на срока по Чл. 3.11 и до 60 дни преди датата на пътуването - такса резервация – 40 лв. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева.
В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРА удържа следните неустойки:
5.1. При пътуване в страната или чужбина при направена резервация с включени отстъпки за Ранно записване и отказ на потребителя след изтичане на срока по Чл. 3.11. същият дължи следните неустойка в размер на 95% от цялата внесена сума и съгласно условията на конкретния хотел:
ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
5.1.1. За резервации направени по тарифи РАННИ ЗАПИСВАНИЯ губи 95% от внесеният депозит!
5.1.2. За автобусни и самолетни програви по редовни цени:
а) от 59 до 30 дни преди датата тръгване – 30% от общата сума на пътуването или размера на депозита
б) от 29 до 20 дни преди датата на тръгване – 50% от сума от общата сума на пътуването
в) от 19 до 14 дни преди датата на тръгване – 80% от сума от общата сума на пътуването
г) по-малко от 14 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на пътуване
5.1.4. За Новогодишни пътувания:
а)до 91 дни преди датата на тръгване - такса резервация - 30 лева на възрастен, освен в случаите когато има издаден самолетен билет.
Тогава важат условията на превозвача.
б) от 90 до 60 дни преди датата на тръгване- 30 % от общата сума на пътуването
в) от 59 до 31 дни преди датата на тръгване -50 % от общата сума на пътуването
г) от 01.12.2018 – 100% от общата сумата на пътуването
5.2. В случай нарушение на законодателството, в която и да е страна от програмата, включително РБългария, от ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло, от и за сметка на съответното лице нарушител. Когато с решение на властите или отговорни лица, на ПОТРЕБИТЕЛЯ е отказана възможността да напусне или влезе, в страна от програмата, включително РБългария, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути, на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист.
5.4. Освобождаване от отговорност при непреодолима сила - форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРЪТ обстоятелства по време на пътуване се считат: влошени метеорологични условия; усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове или затворени гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници. Масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения се смятат за пречка само тогава, когато възпрепятстват и не позволяват извършването на дадено туристическо пътуване по маршрута си. Природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникнала ситуация, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това.
5.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ на първоначалните условия на пътуването
(маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) в границата от 30 дни преди датата на заминаване.
5.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио. В подобни случаи туроператора лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ за негова сметка.
5.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не връща получени суми на туристи, които са се отказали от консумация на отделни услуги ли по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги. Туроператорът не възмездява и не компенсира туристи за разходи извън туристическия пакет. Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.
5.8. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
5.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:
1). това не е възможно, или
2). е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
5.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за грешки при резервацията, които се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ или са причинени от непредотвратими и извънредни обстоятелства.
5.11. При доброволно прекратяване на почивката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ /по време на ползването й/ всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. Претенции за връщане на част от стойността на заявените и платени услуги не може да бъдат предявявани, респективно ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
5.12. При подадени грешни или неверни данни, както и при използване на документи, обект на престъпление (по смисълна на НК) от ПОТРЕБИТЕЛЯ, които станат повод за невъзможност за предоставяне на заявените услугите, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки като неустойка в размер на 100 % от платените суми по договора.
5.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение от ТУРОПЕРАТОРА за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато
ТУРОПЕРАТОРЪТ когато липсата на съответствие се дължи на: пътуващия; трето лице, несвързано с предоставянето на включените
в договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати или на непреодолими
и извънредни обстоятелства. Във всички случаи сумата, изплащана от ТУРОПЕРАТОРЪТ в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава стойността на ТП.
5.14. Потребителят има задължение да съобщава за всяка липса на съответствие, която той забележи в хода на изпълнението на туристическия пакет, съгласно чл. 90, ал. 2 ЗТ.

VІ ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.6. С настоящото „ОРИЕНТ 99 БГ“ ООД, е администратор на лични данни и спазва всички изисквания на ЗЗЛД, както и
Регламент 2016/679. Подробна информация относно събирането и обработването на лични данни, ще намерите в Политиката
за защита на данните на нашия уебсайт (http://www.orient99.com/confidentiality), както и в уведомлението за поверителност към сключвания договор за туристически пакет.

VІІ. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 7.1. Всички спорове, касаещи изпълнение на настоящия договор, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор за ТП, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми и запознае ТУРОПЕРАТОРЪТ или неговия представител на място с възникналия проблем за да може незабавно да бъде отстранен. Оплаквания, незаявени на място в хотела или пред представител на ТУРОПЕРАТОРЪТ , които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат. Всякакви услуги извън пакетите и услугите на ТУРОПЕРАТОРЪТ , които са закупени и платени на място от други контрагенти за такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
7.2. Рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено или устно в офиса на ТУРОПЕРАТОРЪТ /ТУРАГЕНТА в 14-дневен срок от момента на завършването на ТП. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице или упълномощено с нотариално пълномощно от него, вкл. при договор в полза на трето лице. ТУРОПЕРАТОРЪТ разглежда получената рекламация в месечен срок.
7.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6.6 За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.ТУРОПЕРАТОР (ТУРАГЕНТ) ПОТРЕБИТЕЛ:
..................................................... .................................................ТА „ОРИЕНТ 99“ ООД
www.orient99.com
Защо Orient 99?
20 години
професионализъм
и доказан опит
ГОЛЯМО
разнообразие от
качествени хотели
и услуги
10 любими
топ дестинации
Атрактивни
цени без конкуренция